Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden voor bedrijven van de eenmanszaak Socialframe. gevestigd in Oldenzaal.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Socialframe en een opdrachtgever waarop Socialframe deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Socialframe, voor de uitvoering waarvan door Socialframe derden dienen te worden betrokken.

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

Met “opdrachtgever” wordt bedoeld: de bedrijfsmatig handelende afnemer van goederen en diensten van Socialframe. Met de term “schriftelijk” wordt bedoeld: een vastlegging via internet, e-mail of per brief.

 

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: SocialFrame

Vestigingsadres: Hinmanweg 9M 7575BE Oldenzaal

E-mailadres: info@socialframe.nl

KvK-nummer: 59671211 te Oldenzaal

Btw-identificatienummer:  NL001329555B95

 

ARTIKEL 3 - UITSLUITING VOORWAARDEN VAN DE OPDRACHTGEVER

De Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten. Indien één of meerdere bepalingen in de algemene voorwaarden van Socialframe op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Socialframe en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen van Socialframe in acht worden genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden van Socialframe, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van de algemene voorwaarden van Socialframe. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in de algemene voorwaarden van Socialframe geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de algemene voorwaarden van Socialframe

 

ARTIKEL 4. AANBIEDING, TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST

De overeenkomt tussen de opdrachtgever en Socialframe komt niet reeds tot stand doordat de opdrachtgever opdracht geeft n.a.v. een aanbod van Socialframe, maar pas doordat Socialframe de opdracht van de opdrachtgever schriftelijk bevestigt (“opdrachtbevestiging”). Aanbiedingen van Socialframe zijn dan ook niet bindend in die zin, dat zij nog slechts door de opdrachtgever behoeven te worden aanvaard om een overeenkomst tot stand te brengen.

 

ARTIKEL 5 - ANNULERING

Wil de opdrachtgever de met Socialframe gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij Socialframe een schriftelijk bericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door Socialframe schriftelijk is bevestigd. De opdrachtgever kan niet meer annuleren nadat Socialframe de opdracht heeft gegeven om het te laten drukken.

Na annulering brengt Socialframe bij de opdrachtgever altijd een bedrag van minimaal € 100,- wegens kosten in rekening en de werkelijke tot dan gemaakte kosten indien die meer dan € 100,- belopen.

 

ARTIKEL 6 - OPMAAK EN SPECIFICATIES VAN HET DRUKWERK EN VERANTWOORDING

6.1 De opdrachtgever krijgt op zijn schriftelijk verzoek zonder kosten een papiermonster toegestuurd met het oog op de bestelling van drukwerk. Aan de hand daarvan kan de opdrachtgever de papierkwaliteiten beoordelen. Bestelt de opdrachtgever drukwerk zonder een papiermonster te hebben aangevraagd, dan kan hij niet reclameren over de papierkwaliteit.

6.2 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, geeft Socialframe de opdrachtgever schriftelijk bericht dat hij de gewenste opmaak van het drukwerk kan opsturen naar Socialframe. Dat opsturen gebeurt volgens de procedure en specificaties (hierna gezamenlijk: “aanleverspecificaties”) die staan vermeld op de website van Socialframe. Een toezending die niet aan de aanleverspecificaties voldoet, hoeft Socialframe niet te aanvaarden. Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van de opmaak, zijn uitsluitend het risico van de opdrachtgever. Socialframe heeft daarvoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

6.3 De opdrachtgever kan ervoor kiezen dat Socialframe een controle uitvoert nadat de bestanden met de opmaak zijn opgestuurd (“controle bestanden”). In dat geval gaat Socialframe na of de opgestuurde bestanden voldoen aan de technische eisen voor drukken en controleert Socialframe de bestanden op conformiteit met de aanleverspecificaties. Socialframe beoordeelt in het kader van de “controle bestanden” niet of het aangereikte bestand onjuistheden of vergissingen bevat, in tekst, creativiteit of kleur e.d. Kiest de opdrachtgever niet voor “controle bestanden”, dan stelt Socialframe de opdrachtgever in staat om aan te leveren met het “bestandscontrolesysteem”en kan de opdrachtgever zelf een afdrukvoorbeeld op PDF-formaat genereren en controleren. De opdracht wordt pas verder uitgevoerd, nadat de opdrachtgever het afdrukvoorbeeld heeft goedgekeurd, volgens de daarvoor bepaalde procedure.

6.4 De opdrachtgever houdt rekening met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden - zoals weergegeven in een eigen print-out van de opdrachtgever of zoals getoond op een beeldscherm bij de opdrachtgever, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft de opdrachtgever geen aanspraak wegens tekortkoming. Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Afwijkingen tot 5% in formaat zijn toegestaan en geven de opdrachtgever geen aanspraak wegens tekortkoming. De afwijking wordt bepaald door vergelijking (i) in geval van “controle bestanden”: met het bestand zoals door Socialframe ontvangen en (ii) in andere gevallen: met het afdrukvoorbeeld in PDF. Ook indien een standaardkleur geldt, is een afwijking van toegestaan. Geringe afwijkingen in kwaliteit en gramgewicht van het papier zijn toegestaan. Als maatstaf gelden de tolerantienormen volgens de algemene verkoopwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De opdrachtgever kan die voorwaarden raadplegen op de website van Socialframe en ze worden de opdrachtgever op verzoek kosteloos toegestuurd door Socialframe.

 

ARTIKEL 7 PRIJS EN BETALING

7.1 Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de opdrachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De overeengekomen prijs is franco afleveradres, mits dit een adres in Nederland is, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging.

7.2 Is vooruitbetaling afgesproken, dan wordt de opdracht pas uitgevoerd nadat de opdrachtgever het volledige bedrag heeft betaald. Niettemin kan Socialframe kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering. Is betaling op rekening afgesproken, dan zal opdrachtgever het factuurbedrag betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Socialframe kan in dit geval vooruitbetaling of betaling onder rembours vragen indien Socialframe (naderhand) reden heeft te vrezen dat betaling op rekening niet tijdig zal geschieden.

7.3 Kosten van girale betaling zijn voor de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft niet het recht om de verplichting tot betaling te verrekenen met een vordering op Socialframe.

7.4 Bij overschrijding van de hiervóór bij 7.2 genoemde – fatale – betalingstermijn is de opdrachtgever direct, zonder ingebrekestelling, in verzuim. Socialframe is dan gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. Socialframe heeft dan aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden. Ook heeft Socialframe aanspraak op vergoeding van kosten van incasso. Die kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag maar Socialframe heeft aanspraak op vergoeding van een hoger bedrag indien de werkelijke kosten hoger zijn.

 

ARTIKEL 8. LEVERING EN RISICO TIJDENS VERVOER

8.1 Levering aan de opdrachtgever binnen Nederland geschiedt binnen kantooruren 08.30-18.00 uur op werkdagen, via een passend vervoer in opdracht van Socialframe. Daarbij wordt het drukwerk op de gebruikelijke wijze verpakt.

8.2 De kosten van het vervoer naar een afleveradres binnen Nederland zijn voor Socialframe, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging. Het risico van verlies of beschadiging van het drukwerk tijdens het vervoer ligt evenwel altijd volledig bij de opdrachtgever, vanaf afgifte aan de vervoerder. De opdrachtgever zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging. Afwijkende afspraken over vervoer en/of verpakking verbinden Socialframe alleen indien ze schriftelijk door Socialframe werden aangegaan.

8.3 In de door Socialframe opgegeven levertijden wordt gerekend vanaf het moment dat de bestelling in druk is genomen volgens de statusvermelding door Socialframe. De levertijden die Socialframe opgeeft zijn een indicatie; zij houden geen zogenaamde “fatale termijn” in die leidt tot aansprakelijkheid van Socialframe bij overschrijding. Er geldt alleen een fatale termijn indien Socialframe die verplichting schriftelijk heeft aanvaard, met uitdrukkelijke aanduiding dat het een fatale termijn is. Overschrijding van de indicatieve levertermijn, verleent de opdrachtgever geen aanspraken wegens tekortkoming. Wordt een indicatieve levertermijn met meer dan 30 dagen overschreden, dan kan de opdrachtgever de order schriftelijk annuleren. In afwijking van artikel 4 geldt dan dat de annulering niet tot enige kosten voor de opdrachtgever kan leiden.

8.4 Kan geen aflevering plaatsvinden om redenen die bij de opdrachtgever liggen, dan wordt nog één keer zonder kosten een bezorging gedaan. De levertermijn wordt verlengd met de vertraging die dan optreedt, ook de aldus verlengde levertermijn is een fatale termijn. Lukt het dan weer niet om de goederen af te geven, dan zal Socialframe de goederen voor rekening van de opdrachtgever beschikbaar houden, tot nader order, maar maximaal 30 dagen. Binnen die 30 dagen kan de opdrachtgever alsnog geleverd krijgen, tegen betaling van de kosten van opslag en (her)levering. Zijn de 30 dagen verstreken, dan kan Socialframe zich van de goederen ontdoen, voor rekening van de opdrachtgever. De koopprijs wordt verschuldigd na eerste aanbieding. De koopprijs blijft verschuldigd als Socialframe zich van de goederen ontdoet.

 

ARTIKEL 9 WAARTOE DE OVEREENKOMST SOCIALFRAME VERPLICHT, RECLAME

9.1 Socialframe zal het drukwerken producten leveren met de specificaties en hoedanigheden zoals weergegeven in de opdrachtbevestiging, met inachtneming van hetgeen daarover in deze algemene voorwaarden is bepaald, bijvoorbeeld over toegelaten afwijkingen. Socialframe staat er alleen voor in dat het drukwerk in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. Socialframe geeft geen garantie dat het drukwerk geschikt is voor enig bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de opdrachtgever voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de opdrachtgever dit bijzondere doel aan Socialframe heeft medegedeeld.

9.2 Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan als de afwijking binnen 10% blijft van het aantal volgens de opdracht. Binnen die marge wordt het meerdere niet in rekening gebracht en zal het mindere niet worden verrekend.

9.3 De opdrachtgever zal binnen acht dagen na levering nagaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten. Reclame van de opdrachtgever op de hier bedoelde punten dient per aangetekende brief aan Socialframe te worden doorgegeven, binnen de gestelde termijn. Reclame over andere aspecten dan hiervoor bedoeld, moet de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking per aangetekende brief aan Socialframe doorgeven.

De opdrachtgever kan niet meer reclameren als drie maanden zijn verstreken na de levering. Bij iedere reclame moet nauwkeurig opgave worden gedaan van de klacht, onder bijsluiting van circa 30 exemplaren van het drukwerk waarover wordt gereclameerd. Werd inmiddels een factuur ontvangen, dan moet ook een kopie van de factuur worden meegestuurd. Na ontvangst van een tijdige reclame volgens de juiste procedure, zal Socialframe met bekwame spoed de klacht onderzoeken en contact opnemen met de opdrachtgever.

9.4 Wordt de termijn voor reclame overschreden, dan heeft Socialframe het recht om de klacht af te wijzen en is Socialframe niet aansprakelijk voor de betreffende tekortkoming.

9.5 Als Socialframe de reclame van de opdrachtgever als juist heeft aangemerkt, zal de opdrachtgever op eerste verzoek van Socialframe het betreffende drukwerk aan Socialframe retourneren. De vervoerskosten zijn dan voor rekening van Socialframe. Indien de opdrachtgever het drukwerk ongevraagd retourneert zijn de vervoerskosten voor rekening van de opdrachtgever, ongeacht of de reclame volgens Socialframe terecht was of niet.

9.6 De opdrachtgever kan niet reclameren over drukwerk indien het drukwerk door de opdrachtgever normaal wordt gebruikt of indien sprake is van onjuiste opslag of gebruik.

9.7 Indien de opdrachtgever terecht reclameert over het drukwerk, heeft Socialframe de verplichting maar ook het recht om, met herstel van de tekortkoming, het drukwerk opnieuw te leveren of het ontbrekende aanvullend te leveren. Die (her)levering zal geschieden met bekwame spoed. De opdrachtgever heeft in dat geval geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. Als herlevering bezwaarlijk is voor Socialframe, kan Socialframe er voor kiezen om de opdracht te ontbinden en de koopprijs te crediteren.

 

ARTIKEL 10 - BEPERING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN SOCIALFRAME

10.1 De aansprakelijkheid van Socialframe in verband met de levering van drukwerk aan de opdrachtgever – zowel de aansprakelijkheid uit overeenkomst als die volgens de wet – is beperkt, zoals hierna aan te gegeven.

10.2 In geval van een toerekenbare tekortkoming als bedoeld in 8.7 heeft de opdrachtgever geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. De opdrachtgever heeft in dat geval geen (verdere) aanspraken jegens Socialframe.

10.3 Socialframe is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de opdrachtgever of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: reputatieschade, verlies aan goodwill, omzet/winstderving , schade aan gebouwen. De aansprakelijkheid van Socialframe is altijd beperkt tot het factuurbedrag inclusief BTW van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de opdrachtgever of de derde haar oorzaak vindt. Betreft de (oorzaak van) aansprakelijkstelling een deellevering, dan wordt het aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat onderdeel van de opdracht.

10.4 De beperking van aansprakelijkheid vervalt bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van de directie van Socialframe, maar niet bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van personeel, hulppersonen of leveranciers van Socialframe.

10.5 Socialframe is niet aansprakelijk voor de aspecten van de levering waarvoor de opdrachtgever zelf de verantwoordelijkheid heeft of het risico draagt. Dit betreft onder andere de opmaak die door de opdrachtgever werd goedgekeurd zoals bepaald in 5.3. Socialframe is ook niet aansprakelijk voor aspecten die vallen binnen de afwijkingen die toelaatbaar zijn zoals elders in deze voorwaarden bepaald.

10.6 De opdrachtgever zal Socialframe vrijwaren en schadeloosstellen, als Socialframe wordt aangesproken door een derde in verband met geleverd drukwerk en het betreffende manco, in de verhouding tussen de opdrachtgever en Socialframe, niet voor rekening of risico van Socialframe komt maar van de opdrachtgever. Het kan dan ook gaan om overschrijding van een aansprakelijkheidsmaximum.

 

ARTIKEL 11 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

Socialframe blijft eigenaar van geleverd drukwerk totdat de opdrachtgever alle verplichtingen jegens Socialframe heeft voldaan die voortvloeien uit de betreffende levering van drukwerk of uit overeenkomstige transacties die partijen met elkaar hebben gedaan en zullen doen. De opdrachtgever kan het drukwerk, waarvan de eigendom door Socialframe wordt voorbehouden, gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De opdrachtgever is niet bevoegd om deze zaken te vervreemden of daarop een recht van zekerheid te vestigen ten behoeve van derden.

 

ARTIKEL 12 - INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN

De opdrachtgever staat er jegens Socialframe voor in dat de opmaak van het drukwerk, zoals bepaald door de opdrachtgever, geen inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden. De opdrachtgever vergoedt Socialframe alle schade en nadeel die Socialframe lijdt indien en doordat het door Socialframe geproduceerde drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart Socialframe tegen aanspraken van derden op dit punt. Socialframe heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 13 - OVERMACHT

Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt aan de zijde van Socialframe in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoor beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties. Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van Socialframe indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van Socialframe.

 

ARTIKEL 14 - TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden ter beslissing voorgelegd

 

ARTIKEL 15 - VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

1.Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel nummer 59671211 te Enschede.  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Socialframe.

2.De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan: Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Koophandel nummer 82497346  te Oldenzaal